Právo nemovitostí

  • komplexní právní poradenství související s právem nemovitostí a právní poradenství v oblasti vad, reklamací a skrytých vad na nemovitostech
  • vypracování nebo kontrola všech druhů smluv a dohod, na jejichž základě dochází k převodu vlastnického práva k nemovitostem (zejména kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, záměnné smlouvy,…)
  • návrh na vklad a zastoupení v katastrálním řízení – právní služby developerům a investorům při výstavbě, nástavbě
  • právní služby objednatelem/zhotovitelem staveb
  • založení společenství vlastníků bytů a nebytových prostor, družstva
  • zpracování nájemné a podnájemních smluv a jejich ukončení
  • smlouvy o převodu byto do vlastnictví člena družstva
  • vypracování zástavní smlouvy a smlouvy o věcném břemeni
  • řešení práva stavby, věcných břemen, zástavního a zadržovacího práva, práva zpětné koupě a předkupního práva
  • zastoupení v soudním řízení